ჩვენი კომპანია  ახორციელებს პირველი ინსტანციის, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციების სასამართლოებში  ინტერესების წარმოდგენას და დაცვას,  სასამართლოში წარსადგენ საქმეებზე საქართველოს ტერიტორიაზე მტკიცებულებების მოპოვებას, საექსპერტო დასკვნების მომზადებაში დახმარების აღმოჩენას, სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში წარდგენას, იურიდიული  დაცვის ტაქტიკასთან და ტექნიკასთან დაკავშირებით რჩევების მიცემას და სასამართლოში წარმომადგნლობის განხორციელებას.