ჩვენი კომპანია ახდენს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრში  სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციას,  საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ინტელექტუალური საკუთთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებით იურიდიული დახმარების აღმოჩენას, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას,  ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტთან  დაკავშირული  უფლებების გადაცემაში იურიდიული მომსახურების გაწევას.