ჩვენი მომსახურება ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და მოიცავს შემდეგ სფეროებს:

 • საკორპორაციო / სამეწარმეო სამართალი
 • სადაზღვეო სამართალი
 • საბანკო სამართალი
 • სანივთო სამართალი
 • ვალდებულებითი სამართალი
 • მემკვიდრეობითი სამართალი
 • ინტელექტუალური სამართალი
 • შრომის სამართალი
 • სამშენებლო სამართალი
 • სახელშეკრულებო სამართალი
 • ადმინისტრაციული სამართალი
 • საგადასახადო სამართალი
 • სამოქალაქო სამართალი
 • სამედიცინო სამართალი
 • ფარმაცევტული სამართალი
 • საბუღალტრო და საგადასახადო მომსახურება

გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას ნებისმიერი სახის ხელშეკრულების მომზადებაში და გაფორმებაში, მოლაპარაკებების წარმოებაში, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე თქვენი ინტერესების წარმოდგენაში და დაცვაში ყველა ინსტანციის სასამართლოში.

ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ადმინისტრაცულ ორგანოებთან ურთიერობაში, ნებისმიერი სახის ლიცენზია/ნებართვების მოპოვებაში, ტენდერისათვის საბუთების მომზადებაში და ხელშეკრულებების გაფორმებაში.