მიუხედავად საქართევლს მოქმედი ლიბერალრი საგადასახადო კანომდებლობისა, მეწარმე სუბიექტები ვალდებულნი არიან წლის განმავლობაშ სხვადასხვა პერიოდულობით წარადგინონ რამოდენიმე სახის დეკლარაცია და აწარმოონ ბუღალტერია  კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ჩვენ ვახორციელებთ სრულ საგადასახადო და საბუღალტრო მომსახურებას იურიდიულ მომსხურებასთან ერთად.