ლიცენზია/ნებართვა საქართველოში დაწესებულია ისეთი სახის საქმიანობისათვის ან ქმედებისათვის, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრების მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტარესებს ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან.

ჩვენი იურიდიული  მომსახურება სრულად მოიცავს ნებისმიერი სახის ნებართვა/ლიცენზიის ასაღებად საჭირო იურიდიული მომსახურების გაწევს, მათ შორის  იურიდიული კონსულტაციის გაწევას,  საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას და  ადმინისტრაციულ ორგანებში წარმომადგენლობის განხორციელებას.